Samosprávy môžu na svojom území vytvárať príklady dobrej praxe a

ukazovať svojim občanom, aké opatrenia fungujú pri adaptácii na meniace

sa klimatické podmienky. Otvárame pilotný projekt pre obce, v ktorom si

25 vybraných samospráv vytvorí lokálny adaptačný prvok. Viac nájdete na

našej stránke na jar 2020.