Samosprávy môžu na svojom území vytvárať príklady dobrej praxe a

ukazovať svojim občanom, aké opatrenia fungujú pri adaptácii na meniace

sa klimatické podmienky.

Otvárame pilotný projekt pre obce, školy a občianske združenia v ktorom si

10 vybraných samospráv vytvorí lokálny adaptačný prvok.