Ako pripraviť akčný plán zelenej infraštruktúry so zohľadnením nových výziev - Príručka nielen pre samosprávy

Publikácia, by mala napomôcť k vypracovaniu Akčného plánu
zelenej infraštruktúry, teda dokumentu , ktorý by mal mať ambíciu slúžiť ako praktický nástroj pre správu a rozvoj prírodných prvkov a plôch zelene aj so zohľadnením už
spomínaných výziev zmeny klímy a straty biodiverzity.

Katalóg adaptačných opatrení - súhrn pre politických predstaviteľov

Stručné vysvetlenie problematiky zmeny klímy, jej vplyvov a prístupov k adaptácii na ich nepriaznivé dôsledky

Katalóg prezentuje vybraný súbor adaptačných opatrení, ktoré sú zamerané najmä na riešenie prebytku či nedostatku vody v krajine a je určený pre predstaviteľov miestnej samosprávy, ktorej základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj územia  vzhľadom na potreby obyvateľov, ktorí na ňom žijú.

Príručka je zameraná výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy. Sú v nej aktualizované údaje o globálnom vývoji zmeny klímy či jej vývoji na Slovensku, ako
aj o vývoji európskeho a slovenského strategického rámca pre adaptáciu. Sú v nej popísané kroky prípravy adaptačného plánu na zmenu klímy, nástroje miest na jeho implementáciu, ako aj zdroje informácií, kde mestá môžu nájsť ďalšie údaje o existujúcich relevantných iniciatívach, projektoch či prístupoch k adaptácii miest na EÚ úrovni.

Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Katalóg je určený hlavne pre výkonných reprezentantov miestnej samosprávy a lokálnej štátnej správy. Využžiť ho môžže aj verejnosť, podnikateľská sféra a ďalšie subjekty žžijúce, či majúce aktivity na území miest a obcí. Táto príručka má slúžžiť ako určitý sprievodca oblasťou adaptácie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí.