Ako pripraviť
akčný plán zelenej
infraštruktúry
so zohľadnením
nových výziev –
Príručka nielen pre samosprávy

Katalóg adaptačných opatrení – súhrn pre politických predstaviteľovKatalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Adaptácia na zmenu klímy v mestskom prostredí