Postupne sa prebiehajúca klimatická zmena už začala označovať za klimatickú krízu. Dôsledky pociťujeme všetci v podobe vyšších teplôt, sucha a prívalových dažďov.

Je preto dôležité pripraviť našu krajinu na tieto zmeny, aby sa čo najviac zmiernili ich vplyvy.

Na to slúžia príklady dobrej praxe vytvorené v rámci projektu Klíma nás spája, ktorý umožňuje vytváranie malých lokálnych opatrení, slúžiacich ako inšpirácie pre okolité mestá a obce, či vytváranie väčších opatrení.

Čo je záhrada, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy. Preto každá záhrada, ktorá učí je trošku iná.

Ako učiť v záhrade, ktorá učí

Školská záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Vyučovanie a učenie sa v takejto školskej záhrade môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých úloh či cvičení zameraných na jednu tému až po dlhodobé projekty trvajúce počas celého vegetačného obdobia a pokrývajúce množstvo medzipredmetových tém.

V záhrade, ktorá učí môžeme robiť naozajstné experimenty, ktoré žiakom umožnia pochopiť mnohé javy a súvislosti a priblížiť mnohé témy z učiva reálnemu životu. Školská záhrada a jej plody poskytujú výbornú príležitosť na otvorenie školy komunite, stretávaniu sa s rodičmi a obyvateľmi obce a prezentovaniu vašej práce a výsledkov v príjemnom prírodnom prostredí.

Čo môže byť v záhrade, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí sa skladá z učebných prvkov záhrady. Každý učebný prvok má praktickú a vzdelávaciu funkciu, teda je v záhrade užitočný a zároveň sa na ňom vieme niečo naučiť. Prvky v záhrade, ktorá učí sa navzájom dopĺňaju a spolu tvoria harmonický celok. Učebnými prvkami môžu byť aj
TIETO PRVKY.

Participatívne plánovanie záhrady, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí je spoločným dielom celej školy. Na jej plánovaní, tvorbe aj využívaní sa podieľajú žiaci, pedagógovia, nepedagogický personál. Vítaní sú aj rodičia či zástupcovia obce. Už vo fáze plánovania záhrady, ktorá učí je veľmi vhodné urobiť celoškolský prieskum či brainstorming. Zistíme, čo si prajeme mať v záhrade, ako ju chceme využívať, čo v nej potrebujeme, aby sme v nej vedeli aj učiť a ako sa o ňu budeme spoločne starať. Pri plánovaní prírodnej školskej záhrady je nevyhnutné zohľadniť aj prírodné podmienky nášho pozemku – teda to, aká je pôda, klíma či povrch našej budúcej záhrady.