foto_10

Dažďová záhrada a suchý potok

V ZŠ s MŠ M. Hamuliaka v Oravskej Jasenici vybudovali dažďovú záhradu, suchý potok a panel s búdkami pre netopiere v rámci dlhodobého cieľa postupne vytvoriť komunitnú záhradu v areáli školy s rôznymi typmi ekosystémov, v ktorých môžu žiaci školy, ale aj širšia verejnosť tráviť čas, vzdelávať sa, robiť pozorovania a spolupodieľať sa na jej zveľaďovaní.

V rokoch 2015 – 2016 bol vytvorený ovocný sad a hmyzie hotely, v roku 2017 školská vtáčia oáza a rozárium, v roku 2018 vyvýšené záhony a v roku 2019 dažďová záhrada. V rámci projektu boli vytvorené nasledovné vzdelávacie a funkčné prvky:

  1. Vybudovanie suchého potoka na odvádzanie dažďovej vody (mapovanie pozemku, pôdne testy, dizajnovanie, terénne úpravy, výkopové práce a pod.), výsadba krov a trvaliek, zónovaných podľa tolerancie na množstvo vody, záverečná úprava priestoru (navezenie zeminy, ohradenie palisáda-mi a pod), inštalácia amfory na zachytávanie dažďovej vody (využitie dažďovej vody na zalievanie rastlín ; pracovné listy o vode, význame, rozdelení vôd podľa obsahu minerálnych látok, podľa výskytu, použitia, prečo je dažďová voda vhodná na polievanie a pod.).
  2. Dažďová záhrada vytvorila atraktívne depresné miesto na zachytávanie dažďovej vody z nepriepustných plôch (veľká strecha školy) a spomalila jej odtok v čase intenzívneho dažďa a zabezpečila tak ochranu blízkej rieky pred znečistením. Suchý potok odvádza dažďovú vodu z hlavnej odkvapovej rúry do dažďovej záhrady, kde voda vsiakne do zeme do 72 hod. pri intenzívnych dažďoch. V dažďovej záhrade je pestrá vegetácia tvorená krami a trvalkami, zónovaná podľa tolerancie na množstvo vody. Škola bude pozorovať so žiakmi aj predpokladaný nárast biodiverzity - hlavne hmyzu a zlepšenie mikroklímy prostredia.
  3. Obnovila sa vertikálna zeleň na budove školy a v EKOučebni - altánku (tvorba hlukovej a prachovej bariéry, využitie vody stekajúcej zo strechy altánku).
  4. Vyrobili sa búdky pre netopiere a drevený panel na ich zavesenie (spolupráca s pracovníkmi CHKO Horná Orava, beseda o živote, význame a ochrane netopierov ako dôležitej súčasti potravového reťazca; zvýšením biodiverzity rastlín predpokladajú prirodzené zvýšenie biodiverzity hmyzu, netopiere sú ich prirodzené predátory).