O projekte

Vysychá vaša školská záhrada? Máte na školskom dvore asfalt namiesto zelene?Pri prívalovom daždi vám voda zatopí celé ihrisko?

Pridajte sa k nám a spolu to zmeníme.

Vďaka projektu Klíma nás spája môžete na svojej škole vybudovať vybraný klimatický prvok a pomôcť tak zmierňovať dopady zmeny klímy vo vašom okolí.

 

Povedzte to spolužiakom

Vytvorený klimatický prvok je skvelá učebná pomôcka. V projekte si s jeho využitím vytvoríte zaujímavú hodinu a v rámci rovesníckeho vyučovania ho predvediete aj ostatným spolužiakom z vašej školy.

 

Podajte to ďalej!

Nenechajte si svoj klimatický prvok pre seba a podeľte sa o skúsenosti aj so školami vo svojom okolí. Zavolajte ich na návštevu a ukážte im, ako prvok funguje, ako ste ho budovali a predveďte im aj to, ako s ním učíte.

 

Projekt Klíma nás spája beží od septembra 2018 a umožní pilotným 10 školám na Slovensku vybodovať na svojom školskom pozemku adaptačný prvok na zmenu klímy a ukázať deťom, čo môžu urobiť na zmiernenie dopadov zmeny klímy vo svojom meste či obci.

 

Projekt koordinuje Živica a finančne podporuje dm drogerie markt Slovensko.

aktivity


apríl 2019 / jún 2019

Prebieha intenzívne budovanie prvkov, ktoré v máji skomplikovalo veľmi dlhé daždivé počasie. Počas júna sa postupne slávnostne otvárajú vytvorené prvky.

marec 2019

Projekty sú schválené a školy začínajú s prípravou ich realizácie a prípravou výučbových programov, ktoré sa budú na školách realizovať s pomocou zrealizovaných klimatických opatrení, aby žiaci pochopili súvislosť medzi vytvoreným opatrením a adaptáciami na klimatickú zmenu.

december 2018 / február 2019

Školy usilovne pripravujú finálnu podobu svojich projektov na odovzdanie a finálne schválenie.

november 2018

Desať vybraných škôl sa zúčastnilo kurzu vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde sa dvaja žiaci a jeden učiteľ z každej školy dozvedeli viac o tom, čo sú to klimatické zmeny, ako ich vieme ovplyvňovať svojou každodennou činnosťou a čo môžeme robiť pre ich zmiernenie.

Krajinná architektka Zuzana Hudeková im predstavila rôzne adaptačné prvky, ktoré si môžu vybudovať na svojej škole a porozprávala sa s nimi o tých, ktoré si školy pripravili.

Účastníci sa na kurze dozvedeli, ako pracovať s médiami, ako má vyzerať tlačová správa a ako môžu informovať o úspechoch vo svojom projekte.

Všetci odchádzali domov plní dojmov a informácií.

Tešíme sa na pripravené projekty

Projekty

Stredná odborná škola, Pruské

Zelená strecha do života školy

 

Škola získala plaketu „Prírodná záhrada“ a vo svojej záhrade má veľa záhradných prvkov. Všetky prvky tvoria harmóniu a kompozičný celok s okolitým prostredím. Cieľom projektu je pokračovať v sadovníckej a krajinárskej úprave certifikovanej prírodnej záhrady areálu školy.

Prírodná záhrada je dostupná bez časového obmedzenia pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Prioritou projektu je vytvoriť extenzívnu a plochú zelenú strechu nad studňou.

Zriadenie zelenej strechy pomôže napríklad pri prirodzenej funkcii výroby kyslíka, zvýšení estetiky areálu školy, zlepšení stavu životného prostredia v okolí školy. Zelená strecha bude slúžiť na zadržiavanie vody a ako biofilter.

 

Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce

Klimatické prvky v exteriéri školy

 

Škola je situovaná pri ceste 1. triedy a jej budovy sú prepojené „lexanovou“ chodbou. V nej dochádza k nadmernému prehrievaniu najmä počas slnečných a horúcich dní. Cieľom projektu je  minimalizovať teplotné rozdiely medzi exteriérom a interiérom a zatieniť ju prostredníctvom ťahavých rastlín, vytvoriť priestor na exteriérové alternatívne zážitkové vyučovanie, resp. psychohygienu počas vyučovania.

Na realizáciu cieľa sa urobia nasledovné kroky:

 • nahradiť betónovú plochu priepustnou ekologickou vrstvou,
 • vysadiť vertikálnu zeleň pred lexanovou chodbou, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu z lexanu (ako dažďová záhrada) a zároveň bude tvoriť prirodzenú clonu, resp. tieň a zabráni prehrievaniu v interiéri,
 • priestor skultúrniť drevenými lavičkami a zeleňou ako zvukovou bariérou od cesty.

Merateľnými cieľmi sú:

 • zníženie teplotných rozdielov v prechodovej chodbe,
 • zníženie rušivých hlukových vplyvov.

 

Základná škola A. Sládkoviča, Sliač

Vodná krajina

 

V školskej záhrade žiaci objavili zvod dažďovej vody, ktorým je voda odvádzaná do kanalizácie. Keďže v záhrade už dažďovú vodu na polievanie zachytávame do nádob, rozmýšľali sme ako využiť ďalší nevyužitý zvod. Z viacerých možností rozhodnutie padlo na vytvorenie dažďovej záhrady.

 

Naším cieľom je malú časť záhrady pretvoriť na živú učebnicu ukazujúcu pestrosť rastlín a živočíchov, ich vzájomnú symbiózu a jednoduché a efektívne využitie dažďovej vody. Vysadené rastliny pomôžu lepšie využiť dažďovú vodu, súčasne budú tvoriť poznávaciu a oddychovú časť záhrady.

 

Základná škola J. A. Komenského, Revúca

Klíma nás spája – dažďová záhrada

 

Cieľom projektu je vybudovanie  dažďovej záhrady o veľkosti cca 25-30 m2 s cieľom zlepšiť mikroklímu prostredia zvýšeným výparom, keďže je v okolí budovy školy veľké množstvo betónových plôch, ako aj zvýšiť atraktivitu výuky názornými ukážkami ekologického správania sa pri hospodárení s vodou (navrátenie vody do malého vodného cyklu). Do dažďovej záhrady bude zvedená dažďová voda z plochy strechy o výmere 90 m2.

Okrem rastlín - kosatec žltý (Iris preudacorus), kosatec sibírsky, paprade, bude v nízkoúdržbovej dažďovej záhrade realizovaná výsadba niekoľkých – prevažne mokraďových druhov rastlín, ktoré sa vyskytujú v okolí nášho mesta Revúca. Jednou z takýchto navrhovaných rastlín je aj krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis), menej známa liečivá rastlina, ktorá najčastejšie rastie na vlhkých lúkach v nížinách, pahorkatinách. V čase kvitnutia je to  estetická rastlina; zaujímavá je aj svojimi krvavo sfarbenými kvetnými hlávkami. Na najmokrejších častiach bude realizovaná výsadba mokraďových rastlín, znášajúcich dlhodobé zamokrenie, ako napr. sú ostrice (Carex sp.) alebo pálka (Typha sp.). A iné rastliny vhodné do jednotlivých častí dažďovej záhrady.

 

Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín

Keď pestrosť a život príde do záhrady

 

Škola má v školskej záhrade veľký nevyužitý svah s menšou rovnou plochou. Podložie je tvrdé, bridlicovité, počas leta je svah suchý, po daždi voda rýchlo stečie do spodnej časti, kde sa nachádza betónový odtok. Cieľom projektu je časť svahu pretvoriť na živú učebnicu ukazujúcu pestrosť rastlín a živočíchov, ich vzájomnú symbiózu  a jednoduché a efektívne využitie dažďovej vody.

Vysadené rastliny pomôžu lepšie využiť dažďovú vodu, súčasne budú tvoriť zvukovú aj optickú clonu pre včelnicu s úľmi a stanú sa ukážkou rozmanitosti rastlín slúžiacich nielen ako zdroj nektáru, ale tiež priamo využiteľných pre človeka (lokálne potraviny) bez zložitej úpravy či dovozu.

Plocha bude postupne oplotená a vytvoria sa na nej jednotlivé vzdelávacie a funkčné prvky:

 • 2 - 3 úle vo vrchnej časti (pozorovanie života včiel, opeľovanie rastlín v školskej záhrade, lokálne potraviny),
 • vytvorenie a inštalovanie vtáčích búdok, búdky pre čmeliaky, obydlí pre včely-samotárky (podpora biodiverzity v najbližšom okolí),
 • výsadba jedlých kríkov a vertikálnej zelene okolo plota (zeminu doplníme školským kompostom), regenerácia pôdy,
 • vytvorenie dvoch veľkých vyvýšených záhonov v spodnej časti svahu, výsadba kvitnúcich okrasných rastlín a liečivých byliniek (záhony nebudú mať pevné dno a využijú aj vodu stekajúcu zo svahu),
 • výsadba vertikálnej zelene okolo altánkovej učebne v blízkosti oploteného areálu (hluková a prachová bariéra, využitie vody stekajúcej zo strechy altánku),
 • príprava a inštalovanie náučných tabúľ zameraných na život včiel.

 

Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica

Dažďová záhrada, suchý potok a panel s búdkami pre netopiere

 

Dlhodobým cieľom školy je postupná tvorba komunitnej záhrady v areáli školy s rôznymi typmi ekosystémov, v ktorých môžu žiaci školy, ale aj širšia verejnosť tráviť čas, vzdelávať sa, robiť pozorovania a spolupodieľať sa na jej zveľaďovaní. V rokoch 2015 – 2016 bol vytvorený ovocný sad a hmyzie hotely, v roku 2017 školská vtáčia oáza a rozárium, v roku 2018 vyvýšené záhony a začala sa  budovať dažďová záhrada.

V rámci projektu KLÍMA NÁS SPÁJA budú v roku 2019 vytvorené nasledovné vzdelávacie a funkčné prvky:

 1. Vybudovanie suchého potoka na odvádzanie dažďovej vody (mapovanie pozemku, pôdne testy, dizajnovanie, terénne úpravy, výkopové práce a pod.), výsadba krov a trvaliek, zónovaných podľa tolerancie na množstvo vody,  záverečná úprava priestoru (navezenie zeminy, ohradenie palisádami a pod), inštalácia amfory na zachytávanie dažďovej vody (využitie dažďovej vody na zalievanie rastlín ; pracovné listy o vode, význame, rozdelení vôd podľa obsahu minerálnych látok, podľa výskytu, použitia, prečo je dažďová voda vhodná na polievanie a pod) . Realizáciou dažďovej  záhrady plánujeme vytvoriť atraktívne depresné miesto na zachytávanie dažďovej vody z nepriepustných plôch (veľká strecha školy) a  spomalenie jej odtoku v čase intenzívneho dažďa a zabezpečiť tak ochranu blízkej rieky pred znečistením. Suchým potokom bude dažďová voda odvádzaná z hlavnej odkvapovej rúry do dažďovej záhrady, kde voda vsiakne do zeme do 72 hod pri intenzívnych dažďoch.  V dažďovej záhrade bude pestrá vegetácia tvorená krami a trvalkami, zónovaná podľa tolerancie na množstvo vody. Predpokladáme následné zvýšenie biodiverzity hlavne hmyzu  a zlepšenie mikroklímy prostredia.
 2. Obnovenie vertikálnej zelene na budove školy a v EKOučebni - altánku (tvorba hlukovej a prachovej bariéry, využitie vody stekajúcej zo strechy altánku)
 3. Tvorba búdok pre netopiere a vybudovanie dreveného panelu na ich zavesenie (spolupráca s pracovníkmi CHKO Horná Orava, predchádzať bude beseda o živote, význame a ochrane netopierov ako dôležitej súčasti potravového reťazca; zvýšením biodiverzity rastlín predpokladáme prirodzené zvýšenie biodiverzity hmyzu, netopiere sú ich prirodzené predátory)
 4. Tvorba vlastnej meteorologickej stanice (tvorba prvkov do meteorologickej stanice žiakmi 7. ročníka, tvorba pracovných listov, monitoring klímy v areáli školy, rovesnícke vzdelávanie)
 5. Príprava a osadenie informačnej tabule (na zvýšenie informovanosti o jednotlivých prvkov v školskej záhrade)

 

Základná škola, Hranovnica

Farebný vodný ekosystém našej záhrady

 

Škola má dažďové zvody umiestnené tak, že voda steká nevyužitá na trávnik a z neho ďalej na chodník. Cieľom je vybudovanie mini vodného ekosystému na suchom mieste, IBC vodná nádrž, ktorá bude zachytávať vodu zo strechy do nádrže 1000l ktorá bude použiteľná na údržbu jazierka a vodného ekosystému.

Navrhované vytvorenie vodného ekosystému je spojené so zachytávaním vody z vodovodného odvodu z budovy školy do IBC nádrže. Ide o logické a hospodárne využitie dažďovej vody, ktoré bude prepojené s jazierkom a okolitou zeleňou. Voda bude slúžiť na polievanie, resp. údržbu okolitej zelene. V okolí záhradného jazierka budú vysadené vlhkomilné byliny a dreviny príbrežného typu. Okolie vytvoreného vodného ekosystému budú lemovať okrasné prvky. Okrasné prvky pozostávajú z drevín, bylín, okrasných svahov zo svahových tvárnic, okrasných záhonov, vyvýšených záhonov, okrasných kamenív a kôry. V bočnej časti bude vybudovaný hmyzí hotel.

Systém bude slúžiť na prilákanie malých bezstavovcov a stavovcov a na edukačné účely.

 

Dozvediet sa viac

Základná škola, Semerovo

Dažďová záhrada v semerovskej škole

 

S územným rozvojom našej školy sa zvýšilo množstvo nepriepustných plôch s odvedenými dažďovými vodami, čím sa zhoršuje kvalita prostredia kde sa naši žiaci pohybujú. Jedná sa o asfaltové parkovisko v okolí našej školy. Tento nepriepustný povrch negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie so znižovaním vlhkosti ovzdušia a rastom výskytu jemných prachových a peľových častíc v ovzduší.

Jednoduchý spôsob ako udržať čistotu a vlhkosť vzduchu okolo našej školy je realizovať dažďovú záhradu, ktorú realizujeme na školskom dvore, kde vyúsťujú odkvapové rúry so strechy školy. Na ostatné dažďové odkvapy chceme pripevniť nádoby na zachytávanie dažďovej vody a zachytená dažďová voda bude slúžiť na polievanie vertikálnej zelenej steny.

Zachytená voda v dažďovej záhrade prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Týmto opatrením by zmiernili klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú najmä dlhotrvajúcim suchom alebo povodňami v našom okolí. Dažďová záhrada bude nielen funkčnou, ale aj krásnou časťou nášho okolia školy. Dažďová záhrada bude spoločenstvom rastlín, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam krátkodobého zamokrenia. Dažďová záhrada zvlhčuje prostredie, pomáhajú najmä v exteriéri vytvárať biotop pre ďalšie organizmy, ako sú chrobáky, motýle, či drobné vtáctvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom

Funkčné a skrášľovacie prvky

 

V školskom areáli sa nachádza veľký nevyužitý svah s menšou rovnou plochou s priamym slnečným žiarením. Cieľom projektu je časť svahu pretvoriť na živú zelenú vertikálnu stenu, ktorá by slúžila ako protihluková bariéra a zároveň aj na tlmenie priameho slnečného žiarenia. Vysadené rastliny budú tvoriť zvukovú aj optickú clonu a zároveň sa stanú aj skrášľovacím prvkom okolia. Na vytýčenej ploche vytvorili letnú eko školu, do ktorej budú aplikovať nasledovné prvky:

-       vytvorenie a inštalovanie vtáčích búdok,

-       výsadba jedlých kríkov a vertikálnej zelene okolo plota,

-       vytvorenie veľkej bylinkovej špirály v strednej časti svahu, výsadba kvitnúcich okrasných rastlín a liečivých byliniek (záhony nebudú mať pevné dno a využijú aj vodu stekajúcu zo svahu),

-       výsadba vertikálnej zelene okolo altánkovej učebne v blízkosti oploteného areálu (hluková a prachová bariéra, využitie vody stekajúcej zo strechy altánku),

-       príprava a inštalovanie náučných tabúľ zameraných na rozkladanie odpadu v prírode,

-       vytvorenie náučného chodníka v školskom areáli.

 

 

Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

Vertikálna záhrada

 

Cieľom je na školskom dvore vybudovať vertikálnu záhradu, ktorá by z estetického hľadiska skrášlila miesto pri kontajneroch na odpadky, prekryla nie najkrajší vzhľad fasády susednej budovy a hlavne doplnila chýbajúce rastlinstvo v tejto časti dvora.

V navrhovanej časti je vybudovaný  Hmyzí hotel a vysadených niekoľko ovocných stromov, je tam však málo zelene, lebo je to malá plocha.

Preto zvolili vertikálnu zeleň, ktorá by priestorový problém vyriešila a zabezpečili tak pestrosť rastlín a ich vzájomnú symbiózu so živočíchmi, a diverzitu „návštevníkov“ Hmyzieho hotela.

Ďalej sa plánuje v inej časti dvora rozšíriť už existujúci Jedlý kútik o druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa vždy pestovali v tejto oblasti, poukázať na ich jedinečnosť a zvýšiť tak záujem o lokálne produkty, čím by sa prispelo k znižovaniu uhlíkovej stopy.

Preto ďalšie investície smerujú na opravu a doplnenie vyvýšených záhonov, odstránenie  časti asfaltu a vysadenie kríkov ríbezlí, ktoré by tvorili súčasne aj jedlý živý plot.

Mapa škôl

PARTNERI

 

Projekt je finančne podporený z prostriedkov dm drogerie markt Slovensko.