V projekte je zadržiavaná zrážková voda z časti strechy školy o rozlohe 750m2 v 3 1000l nádobách a prebytočná
vsakuje v 3 dažďových záhradách.
Realizácia projektu pomohla vytvoriť žiakom inšpiratívne prostredie s príjemnou mikroklímou a pedagógom umožnia názorne a doslova rukolapne učiť o príčinách klimatických zmien, ich dôsledkoch a možnostiach ich zmierňovania.
Veľmi dôležitou je aj demonštračná funkcia – rodičia a návštevníci školskej klimatickej záhrady sa môžu inšpirovať riešeniami, ktoré vedia využiť aj na svojich záhradách