Pôvodným zámerom projektu bolo poukázať na udržateľné riešenie a zrážkovú vodu z časti strechy obytného domu, ktorá je
vonkajšími zvodmi vedená do jednotnej stokovej sústavy, ponechať vsiaknuť na priľahlom pozemku a z časti aj využívať na polievanie za pomoci retenčných nádob priamo napojených na zvody. Projekt však
nemohol byť zrealizovaný, kvôli nesúhlasu obyvateľov obytného domu.

Na dvore ZŠ Orešie tak pribudla rastlinami vysadená  jama na vsakovanie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch. Je veľká 15 x 1,5 m a hlboká 30 cm, do ktorej sú zvedené dva strešné zvody.

Do jamy boli vysadené vlhkomilné rastliny, ktoré vydržia obdobia s vodou aj bez vody. Okraje jamy sú navýšené tak, aby voda pri extrémnych zrážkach skôr vytiekla do dvora ako k budove.

V biodiverzitnej záhrade bolo vysadených 240 kusov z 29 druhov našich pôvodných rastlín.

Na súš aj vlhké dno boli rozmiestnené kamene a drevá viacerých druhov drevín v rozdielnom štádiu rozkladu, čo vytvára mozaiku rôznych mikrobiotopov.