Výsadba biodiverzitnej lúky "Bzučiaci potok" pri Dubnickom potoku

Prvý krok k ochrane biodiverzity, zavádzanie prírode blízkej údržby verejnej zelene na biodiverzitnej lúke pri Dubnickom potoku. Snahou tejto aktivity je aj návrat populácie včiel, motýľov ako aj drobného hmyzu, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom. Zároveň sú potravou pre vodné živočíchy žijúce V Dubnickom potoku.

Intenzívne kosenie škodí faune, ktorá pre svoj životný priestor využíva trávnaté porasty. Kosením sa obmedzuje schopnosť jednoročných rastlín vysemeniť sa na stanovišti. Okrem zmeny intenzity kosenia môžeme dosiahnuť pestré rastlinné spoločenstvo premenou časti trávnika na kvitnúcu lúku.

Ciele projektu sú:
- zmiernenie dopadov klímy na životné prostredie a to nastavením prírode blízkej údržbe zelene znížením frekvencie kosieb zo súčasných 5 na 2 x ročne
- efektívne hospodárenie vodou a jej zadržiadanie v pôdnom profile prostredníctvom koreňového systému novovysadených drevín
- zvýšenie druhovej biodiverzity fauny, poskytnutie úkrytu pre drobné živočíchy
- výsadba medonosných drevín (vŕba, javor), ktoré na jar zabezpečia prvú pastvu pre včely
- zvýšenie povedomia verejnosti o danú problematiku zmeny klímy (osveta)