Voda pre komunitnú záhradu vo Vinosadoch

V obci Vinosady sme na zanedbanej ploche za obecným úradom začali minulý rok budovať komunitnú záhradu pre obyvateľov. Odpratali sme rokmi nahromadený odpad, osadili sme pergolu, kúpili drevené sedenie pre návštevníkov.

Tento rok plánujeme vysádzať bylinky, liečivky, okrasné rastliny a vinič, ktorý bude poskytovať príjemný tieň a aj osvieženie. Vodu na starostlivosť o zeleň v komunitnej záhrade chceme získavať zberaním dažďovej vody do podzemnej nádrže, ktorú v komunitnej záhrade osadíme.

Používaním dažďovej vody na polievanie komunitnej záhrady chceme šetriť spotrebu pitnej vody, udržať vodu u nás, nenechať ju odtiecť do potoka a dažďovej kanalizácie a príkladom a osvetou viesť obyvateľov k šetreniu prírodných zdrojov.

V novovybudovanej komunitnej záhrade pripravíme vzdelávaciu environmentálnu aktivitu pre deti a mládež s názvom: Voda v krajine v spolupráci s odborníčkou na životné prostredie. Pravidelne plánujeme v spolupráci s klubom žien organizovať Čaj o piatej z dopestovaných byliniek a ochutnávku vín a medu od miestnych vinárov a včelárov.