Raj na Zlatej

Naša škola bola zriadená v roku 1961. V jej areáli je veľa zelených plôch, ktorých funkčnosť je potrebné zvýšiť. Mnohé prvky sú dlhodobo len kosené a pri vhodných zásahoch by vznikli moderné a hlavne funkčné stanovištia, ktoré by zlepšili nielen estetický dojem, ale slúžili by aj ako netradičné prostredie pri vyučovaní biológie, prírodovedy, techniky, či fyziky. Chceme vytvoriť príjemné podmienky nielen žiakom našej školy, ale aj budúcim návštevníkom zo živočíšnej ríše.

Nefunkčné pozostatky pôvodných skleníkov chceme upraviť tak, aby sme mohli vytvoriť bylinkovo – okrasné záhradky. Tieto záhrady následne budeme využívať aj pri vyučovaní - na praktickú výučbu prírodovedných predmetov.

V tejto časti plánujeme vyrobiť a osadiť hmyzí hotel, ktorý tiež významne posunie výučbu daných predmetov a vytvorí možnosti pre život mnohých – často užitočných druhov chrobákov či blanokrídlovcov. Okolo tejto časti je kovové oplotenie, ktorej nevábny vzhľad chceme prekryť živým plotom z tují, ktoré vysadíme.

Na ďalšej trávnatej ploche , ktorá má mierne zvažujúci sa terén a susedí so zpevnenými plochami plánujeme vytvoriť dažďovú záhradu. V týchto miestach sa hromadí dažďová voda, ktorá často zaplavuje chodníky. Do priľahlého okolia chceme zakopať drenážné rúry, ktoré odvedú vodu k dažďovej záhrade. Týmto moderným záhradným prvkom nielen zabránime zatápaniu chodníkov, ale zlepší sa aj prirodzený kolobeh vody, ktorá sa dostane do podložia a neodtečie do kanalizácie.

Druhú šancu chceme dať aj opotrebovaným pneumatikám, ktoré plánujeme využiť na výsadbu kvitnúcich trvaliek v areáli, ktoré spestria celkový dojem okolia školy a udržateľnosť zabezpečíme prostredníctvom vyučovacieho procesu. Okolo pneumatík plánujeme vysypať riečny štrk , ktorý spomalí odtok dažďovej vody .